سری و موازی کردن باطری به زبان تصویر


زمان انتشار: 4 سال پیش

وقتی که دو عدد باطری 1.5 ولتی را به صورت سریالی وصل کنیم.ولتاژها باهم دیگر جمع میشوند .. و به 3 ولت ارتقاء پیدا می کنند
وقتی که دو عدد باطری 1.5ولتی (500 میلی امپری) را به صورت موازی وصل کنیم.باطری ها امپرشان باهم جمع میشوند.. و به 1 آمپر ارتقاء پیدا می کنند.

در تصویر بالا. ردیف اول باطری ها سری شده و ردیف دوم باطری ها موازی شدن .

در روشن موازی (ردیف اول) همه مثبت ها به هم دیگر وصل میشوندو همچنین همه منفی ها باهم دیگر وصل میشوند. در نتیجه امپر ها باهم جمع میشوند.

در روشن سریالی،مثبت باطری اولی به منفی باطریب

 

بعدی ... تا انتها وصل میشوند . در نتیجه. ولتاژ باطری ها با هم دیگر جمع میشوند.


 

در روشن سریالی،ولتاژ ها(یا اختلاف پتانسیل یا سرعت برق!) افزایش پیدا می کند.

در روش موازی،آمپر  یا (شدت جریان یا انرژی ) افزایش پیدا می کند.