AnyDisk

 

 

 

راه حل برای دسترسی از راه دور و پشتیبانی بر روی اینترنت
 

ویژگی ها:


1-کنترل از راه دور از طریق اینترنت
2-کشیدن و رها کردن فایل ها
3-جلسات آنلاین